AVG Schola Cantorum Noviomagensis

Schola Cantorum Noviomagensis, gevestigd aan Erasmuslaan 9a, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

E-mail: info@scno.nl 

Website: https://www.scno.nl

Bezoekadres: Erasmuslaan 9a, Nijmegen

Postadres: Van Nispenstraat 108, 6521 KP Nijmegen Telefoonnummer: 06 160 641 66

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Schola Cantorum Noviomagensis verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

      Voor- en achternaam

      Geslacht

      Geboortedatum

      Adresgegevens

      Telefoonnummer

      E-mailadres

      Whatsapp gegevens

      Bankrekeningnummer

      Inschrijving aan een onderwijsinstelling

      Foto’s, filmpjes en dergelijk beeldmateriaal waarop u herkenbaar in beeld staat

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@scno.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Schola Cantorum Noviomagensis verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

      Het afhandelen van uw betaling

      Ledenadministratie

      Het innen van de contributie

      Informatieverstrekking zoals het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

      Het publiceren van foto’s, filmpjes en dergelijk beeldmateriaal intern en extern onder meer ten behoeve van het maken van reclame voor de vereniging

      Ten behoeve van het aanvragen van subsidies en donaties bij derden

      U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

      U te informeren over wijzigingen van onze diensten, producten en lidmaatschapsvoorwaarden

      Om goederen en diensten bij u af te leveren

      Opslag van foto’s, filmpjes en dergelijk beeldmateriaal op hardware van de vereniging en privé hardware van bestuursleden

 

Schola Cantorum Noviomagensis analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 

Schola Cantorum Noviomagensis verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Schola Cantorum Noviomagensis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren gegevens van leden gedurende het lidmaatschap en ten hoogste tot 1 jaar na afloop daarvan. Gegevens van donateurs bewaren wij gedurende het donateurschap en ten hoogste tot 1 jaar na afloop daarvan. Overige gegevens bewaren wij maximaal 4 jaar. Met uw toestemming kan Schola Cantorum Noviomagensis uw gegevens langer bewaren dan de beschreven termijnen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Schola Cantorum Noviomagensis deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, het aanvragen van subsidies en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Wij staan er voor in dat bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht zorg dragen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Schola Cantorum Noviomagensis blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Schola Cantorum Noviomagensis uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Schola Cantorum Noviomagensis gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de vereniging en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@scno.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Schola Cantorum Noviomagensis zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Schola Cantorum Noviomagensis wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Schola Cantorum Noviomagensis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Schola Cantorum Noviomagensis schermt haar toevertrouwde gegevens af met behulp van technische veiligheidsmaatregelen in de vorm van wachtwoorden op zowel computer als drive om het risico van misbruik, verlies, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Wanneer er papieren documenten worden gebruikt, zullen deze beveiligd bewaard worden en zullen alleen de zittende bestuursleden hiertoe toegang hebben. Telefoons zijn beveiligd met een code of vingerherkenning.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@scno.nl.

 

Let op: tijdens onze activiteiten kunnen er foto’s worden gemaakt. Wanneer u aanwezig bent bij onze voorstelling, gaan wij er vanuit dat u akkoord gaat met dat u op foto’s staat. De foto’s zullen gebruikt worden voor promotiedoeleinden.